And 發問於 科學數學 · 8 月前

連續3個正整數平方和為50,則此三數的和為多少?

1 個解答

評分
 • SC147
  Lv 6
  8 月前
  最愛解答

  設 3個連續正整數 = a-1, a, a+1

  (a-1)² + a² + (a+1)² = 50

  (a²-2a+1) + a² + (a²+2a+1) = 50

  3a²+2 = 50

  3a² = 48

  a² = 16

  a = 4

  三數的和 

  = (a-1) + a + (a+1) = 3a = 3(4) = 12

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。