Luk 發問於 娛樂及音樂漫畫及動畫 · 1 十年前

睇火影忍者英文版

如題,可以聽英文同睇英文字幕,第一部同第二部都要有得睇,唔該哂!!跪求!!

更新:

To 魏安琪:

英文配音&字幕都冇我想睇o個D集數wo...

2 個解答

評分
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。