Allen 發問於 商業及金融保險 · 1 十年前

在職保險Agent申請破產後可否繼續做保險Agent

請間在職保險Agent申請破產後可否繼續做保險Agent????急問

3 個解答

評分
 • 最愛解答

  請間在職保險Agent申請破產後可否繼續做保險Agent????

  答:樓上網友說得不錯!因為涉及個人誠信的問題,破產人士是不能出任保險代理人的工作!

  請參考下列破產管理署網頁內的資料!

  問 :

  破產是否會影響破產人在若干行業的受僱情況?

  答 :

  (a)

  破產人或許不能在某些行業執業,例如律師、地產代理、證券交易商或出任有限公司的董事。當事人應該諮詢有關專業團體,求取進一步的資料。

  (b)

  根據《銀行業條例》,在銀行界工作的破產人須通知他/她的僱主。

  (c)

  至於在其他業界工作的破產人,當事人應該審查他/她的僱傭合約或其他公司文件有否就此作出任何規定。

  http://www.oro.gov.hk/cht/faq/faq.htm

  上述資料並未直接提到不能從事保險代理的工作,但實際上是不能的,請再參考下列資料!

  破產人不能出任有限公司董事或從事某些行業,例如律師、地產代理或保險代理。

  http://www.hkclic.org/ch/topics/bankruptcy_Individ...

  相信在職的保險代理,要在破產令解除後才可重操保險代理的工作了!

  資料來源: 個人作為曾破產者的經驗和理解!希望可以幫到你!
 • 1 十年前

  唔得架,呢條係保險業條例黎架,有破產記錄的人唔可以做保險架...

 • 1 十年前

  唔可以, 因為有要求 agent 係唔可以有破產紀錄.

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。