F.2數學題目11條[急急急急]平方根

要有step...

1. 1 ÷ √2

2. 2 ÷ √3

3. 5 ÷ √5

4. 3 ÷ √7

5. √2 ÷√3

6. √2 ÷√10

7. 3√3 ÷ √18

8. √9/5

9. √27/3

10. √5/12

11. If √2 = 1.414, without using a calculator, find the value of 4÷√32

1 個解答

評分
 • 1 十年前
  最愛解答

  1. 1 ÷ √2=1*√2 ÷ √2*√2=√2÷ 2

  2. 2 ÷ √3=2*2 √3÷ √3*√3=2√3÷3

  3. 5 ÷ √5=5*√5 ÷ √5*√5=5*√5÷ √5=5

  4. 3 ÷ √7=3√7* ÷ √7*√7=3√7÷7

  5. √2 ÷√3=√2 *√3÷√3*√3=√6÷3

  6. √2 ÷√10=√2 *√10÷√10*√10=√20÷10=√4X5 ÷10=2√5÷10=

  √5 ÷5

  7. 3√3 ÷ √18=3√3 ÷ √18=3√3 ÷ √2X9=3√3 ÷ 3√2=√3 ÷√ 2=

  =√3*√2÷√2*√2==√6÷2

  8. √9/5=√3X3/5=3/5

  9. √27/3=√3X3X3/3=3√3/3=√3

  10. √5/12 COULD NOT BE SIMPIFY

  11. 4÷√32 =4÷√2X2X2X2X2=4÷4√2 =1÷√2 =1/1.414.

  • Commenter avatar登入以回覆解答
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。