chris 發問於 社會及文化語言 · 1 十年前

英文...唔係好明呢d英文

sorry but i must do this please forgive me because you really hurt me so bad now me still love you I love you so I must go away

我想問問這的英文是什麼意思

2 個解答

評分
  • 1 十年前
    最愛解答

    對唔住, 但我一定要咁做, 請你原諒我, 因為你真係傷害得我好深..但我仍然然愛你..就因為我愛你, 所以我要離開

    資料來源: 自己
  • 1 十年前

    抱歉,但我必須做,這喜歡原諒我,因為您真正地傷害我,因此,壞我仍然現在愛您,我愛你,因此我必須走開

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。