CHING WAI 發問於 科學及數學數學 · 1 十年前

dividing polynomials 2 --------urgent

1. (a^4 +a^2b^2 +b^4 ) / (a^2 + ab +b^2 ) (152b)<---no need to care about this

2. (2a^3 +a^2 - 5a +2) / (a+1) (153b)

3. (x^2 -3xy +2y^2 +3x - 6y -8) / (x-y+4) (153b)

4. divide x^3 +4x^2 - 5x+3 by x-2 (154a)

5. using the result of (4), write the relatioship between x^3 + 4x^2 -5x +3 and x-2 (154a)

( Ans. x^3 +4x^2 -5x +3 = ?????????????? )

1 個解答

評分
 • 1 十年前
  最愛解答

  1. (a^4 +a^2b^2 +b^4 ) / (a^2 + ab +b^2 )

  a^2 -ab + b^2

  a^2+ab+b^2 | a^4 + a^2b^2 + b^4

  a^4 + a^3b+a^2b^2

  - a^3b + b^4

  - a^3b - a^2b^2 - ab^3

  a^2b^2 + ab^3 + b^4

  a^2b^2 + ab^3 + b^4

  So, the answer is (a^2 - ab + b^2)

  2. (2a^3 +a^2 - 5a +2) / (a+1)

  If the dividing is a+1 , it will not complete to divided.

  So, it may be dividing a-1

  2a^2 - a - 4

  a + 1 | 2a^3 + a^2 -5a + 2

  2a^3 + 2a^2

  - a^2 - 5a + 2

  - a^2 - a

  - 4a + 2

  - 4a - 4

  6

  2a^2 + 3a - 2

  a - 1 | 2a^3 + a^2 -5a + 2

  2a^3 + 2a^2

  3a^2 - 5a + 2

  3a^2 - 3a

  - 2a + 2

  - 2a + 2

  So the answer will be (2a^2 - a - 4) and remind 6

  or (2a^2 + 3a -2)

  3. (x^2 -3xy +2y^2 +3x - 6y -8) / (x-y+4)

  x - 2y - 1

  x - y + 4 | x^2 - 3xy + 2y^2 + 3x - 6y - 8

  x^2 - xy + 4x

  - 2xy + 2y^2 -x -6y -8

  - 2xy + 2y^2 - 8y

  -x + 2y - 8

  -x + y - 4

  y - 4

  So the answer is (x-2y-1) and remind (y-4)

  4. divide x^3 +4x^2 - 5x+3 by x-2

  x^2 + 6x + 7

  x - 2 | x^3 + 4x^2 - 5x + 3

  x^3 - 2x^2

  6x^2 - 5x + 3

  6x^2 -12x

  7x + 3

  7x - 14

  17

  so the answer is (x^2 +6x + 7 ) and remind 17

  5. using the result of (4), write the relatioship between x^3 + 4x^2 -5x +3 and x-2

  x^3 +4x^2 -5x +3 = (x - 2)(x^2 +6x + 7 ) + 17

  資料來源: Me
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。