Happy 發問於 商業及金融投資 · 1 十年前

1. 未上市的股票編號 ; 2. 配股結果

1. 有冇link 可以睇倒?

2. 有冇link可以key in 個ID Number, 跟住睇到自己抽5抽倒果隻新股?

2 個解答

評分
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。