Man 同 men 讀音有咩分別?

我看了Yahoo字典個國際音標, 兩個都冇重音, 但係唔同, 咁man 同 men 讀音有咩分別?

*唔好比翻國際音標我!!!
3 個解答 3