Nicole
Lv 4
Nicole 發問於 娛樂及音樂電影 · 1 十年前

關於魔盜王

我有D關於魔盜王 o既問題(係指第一輯),我有D野唔明呀

1.點解佢地要用鄧比爾的血先可以解咒?定係佢地要全部偷過金幣的人的血呢?感點解隻(馬騮)又冇解到咒既?

2.布沙中鎗果陣係o係解咒之前,解咒之後佢死左,感呀Jack o係解咒之前都比布沙插左一劍啦,感點解解左咒之後佢又唔會死o既?

2 個解答

評分
 • 1 十年前
  最愛解答

  1.全部偷過金幣的人都要以血解咒(血債血償),最近要係集齊d金幣,唔係集齊d血,隻馬騮隻馬騮都無割自己隻手,佢無以血解咒,,所以佢還受"嘴"咒

  2.Jack味係解咒之前,係undead嫁嗎味唔會死囉, 布沙中鎗果陣,will turner同jack已經割左自己隻手d血落金幣到(以血解咒),解左咒,錦布沙味會死囉

  資料來源: my own
 • Heidi
  Lv 5
  1 十年前

  1.no,他是用伊莎的血,我想是因為要用不是海盜的人的血吧!@_@

  2.你又錯了,布沙中鎗果陣係o係解咒之後,解咒之前,佢係刀鎗不入.所以Jacko係解咒之前

  比布沙插左一劍而佢又唔會死係理所當然啊!!

  2007-06-27 18:01:41 補充:

  you比我的答案好(甘拜下風)

  資料來源: me
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。