7-zip 壓縮軟件

本人已安裝了7-zip壓縮軟件了, 我都在"開始"找到7-zip, 但都唔識點樣把張相壓縮, 可否詳細教我呢? 謝謝!!!

2 個解答

評分
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。