計數機 save 數

fx-50f

如果按 M+,只可以save一個數

再按M+之前 save果個數就冇左

--------------------------------------------------

同埋如果要搵一列數standard deviation 同 sum

點先可以唔洗入兩次數

1 個解答

評分
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。