HKU SPACE or CU的日語2級課程

我在d好細規模的日文學校讀完"大家的日本語"50課了,想搵學校再讀2級,有無人在HKU SPACE OR CU讀過2級課程,可以SHARE一下嗎?

佢地幾時開新課程?
我係由外來的學校轉去讀,咁係咪一定要有JLPT LEVEL 3的合格証明先可以讀的?

其實仲有無其他讀2級的學校都唔錯的?可以SHARE一下嗎?
2 個解答 2