snow_e 發問於 社會及文化語言 · 1 十年前

有冇一o的免費翻譯 web-site? (急)

我想找一些翻譯 web-site....

可以將一句英文.....

有幾種方法表達出o黎!!! (但係要同原先o既意思一模一樣)

唔知有冇呢?thanks!!

e.g. (原本) She is beautiful.

(第二個表達方法) She is pretty.

更新:

即係有冇d web-site / software....

可以打句英文落去啦.....

之後會提供多過一句類似 o既英文意思 o呢既句子??

3 個解答

評分
還有問題嗎?立即提問即可得到解答。