Lv 755,994 points

Anynorm

最佳解答66%
解答1,782

不經不覺,在Yahoo 知識到今天已經有 10年時間。從第一天參與呢度既討論開始,我絕對唸唔到自己可以堅持到咁長時間,能夠到今時今日,相信係緣份使然。如所有地方,Yahoo 知識呢個小天地多年來亦有好多變化,最大既改變就梗係無左以前咁熱鬧。但呢樣野其實無壞,人雖然少左,但肯留低既卻係最有心,最令人欣賞既知識達人。即使大家唔係成日出現,但只要高手有文章貼出,小弟總會獲益良多。希望未來Yahoo 知識繼續保持傳播及討論知識既優良傳統,造福每一位參與者。

抱歉,這裡看不到任何內容!用戶的活動是不公開的。